Regulamin XII Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle - “Ogrody winne” (wystawcy winiarscy)

Regulamin określa zasady uczestnictwa w XII Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle w dniach 26 i 27 sierpnia 2017. Organizatorzy XII MDW: Miasto Jasło; Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura” (odpowiedzialne za część winiarską XII MDW), zwane dalej JSW oraz Jasielski Dom Kultury (odpowiedzialny za część kulturalną i techniczne przygotowanie imprezy).

 1. Warunkiem udziału w XII MDW w Jaśle jest przesłanie drogą elektroniczną do JSW wypełnionego ZGŁOSZENIA UDZIAŁU – UMOWY (załącznik nr 1) na adres: dniwina@gmail.com. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do wyczerpania powierzchni wystawowej, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z możliwością wystawiania się. Po otrzymaniu zgłoszenia JSW potwierdzi Wystawcy uczestnictwo w imprezie drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.
 2. Lokalizację i rozmieszczenie oraz rodzaj poszczególnych stanowisk wystawienniczych określają Organizatorzy na podstawie kolejności napływu zgłoszeń oraz warunków technicznych terenu imprezy.
 3. Prezentacje winnic, degustacje oraz sprzedaż wina i innych artykułów odbywać się będzie w wydzielonej i oznaczonej strefie na Rynku w Jaśle:
 • 08.2017 r. (sobota) od godz. 10.00 do 24.00;
 • 08.2017 r. (niedziela) od godz. 9.00 do 23.00.

Wjazd na płytę Rynku w celu rozładunku będzie możliwy w sobotę, 26.08.2017 do godz. 9.30 i w niedzielę, 27.08.2017 do godz. 8.30.

 1. Organizatorzy zapewniają Wystawcy:
  a) zadaszone stoisko, tj. drewniany pawilon wystawienniczy o wymiarach około 2 x 3 m lub namiot; istnieje możliwość umieszczenia dwóch Wystawców w jednym pawilonie,
  b) dostęp do energii elektrycznej (gniazdo 230V + oświetlenie pawilonu); uwaga: należy zgłosić zapotrzebowanie na energię elektryczną – patrz ZGŁOSZENIE – UMOWA),
  c) podstawowe wyposażeniem (stolik, dwa krzesełka),
  d) możliwość składowania wina w chłodni w czasie trwania imprezy.

Wystrój stoiska oraz wszelkie dodatkowe wyposażenie zapewnia Wystawca we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i eksponaty Wystawcy. Za wszelkie rzeczy pozostawione na stoisku w trakcie XII MDW i po ich zakończeniu odpowiada wyłącznie Wystawca.

 1. Wystawca zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu zwiedzających.
 2. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stanowisku. Działania promocyjne nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych wystawców oraz bezpiecznego poruszania się zwiedzających.
 1. Opłata wpisowa wynosi 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100) od Wystawcy, płatne do 10 sierpnia 2017 na konto JSW: Bank Pekao S.A. I Oddział w Jaśle, nr konta: 74 1240 2337 1111 0010 5655 0033.

Z opłaty wpisowej zwolnieni są winiarze i stowarzyszenia winiarskie oraz przedstawicele Organizatorów.

 1. Wystawca, przesyłający zgłoszenie na XII MDW, powinien posiadać wpis do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Winiarze planujący sprzedaż wina zobowiązani są do wystąpienia o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż do Urzędu Miasta w Jaśle najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy. Na stoisku, w widocznym miejscu, należy umieścić cennik poszczególnych win za butelkę i za określoną pojemność wina w kieliszku, np.: za 100 ml, 50 ml, itp.
 3. Winiarze nieposiadający zezwolenia na sprzedaż mogą jedynie prowadzić degustację nieodpłatną dla uczestników imprezy. W tym przypadku sprzedaż wina w jakiejkolwiek formie jest surowo zabroniona. Nie zastosowanie się do w/w zakazu może skutkować wykluczeniem oraz sankcjami zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
 4. Degustacja win powinna odbywać się wyłącznie w szklanych kieliszkach z logo MDW i z zachowaniem zasad higieny. Na terenie wydzielonym do prezentacji, degustacji i sprzedaży wina będzie obowiązywał całkowity zakaz serwowania napojów w pojemnikach z tworzyw sztucznych i innych niż szkło. Podczas XII MDW będzie możliwość zakupu okolicznościowych kieliszków przeznaczonych do degustacji.
 5. Wszystkich winiarzy obowiązuje bezwzględny zakaz podawania i sprzedawania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
 6. Teren Rynku, na którym odbędą się MDW, w celu zapewnienia bezpieczeństwa będzie monitorowany za pomocą monitoringu miejskiego. Wystawca zgłaszający się na imprezę jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie przez Organizatorów materiałów filmowych oraz fotograficznych, które bez ograniczeń będą mogły być wykorzystane w celach informacyjno-promocyjnych.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w XII MDW w Jaśle, Wystawca jest zobowiązany do poinformowania JSW w formie pisemnej nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, w przeciwnym razie opłata wpisowa nie zostanie zwrócona, a JSW przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości 800 zł brutto (słownie: osiemset złotych 00/100).