Regulamin XV Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle (wystawcy winiarscy)

Regulamin określa zasady uczestnictwa w XV Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle w dniach 28 i 29 sierpnia 2021 wystawców „winiarskich” tzn. prezentujących i sprzedających wino. Organizator XV MDW: Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum Pro Cultura”, zwane dalej JSW (odpowiedzialny za organizację prezentacji winiarskiej i prezentację wystawców produktów regionalnych XV MDW).

1. Warunkiem udziału w XV MDW w Jaśle jest przesłanie drogą elektroniczną do JSW wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (https://forms.gle/cDBSwz8BkZa7fYNz9) oraz wymienionych w zgłoszeniu materiałów niezbędnych do promocji Wystawcy, na adres: dniwina@gmail.com. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do wyczerpania powierzchni wystawowej, jednak nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2021. Organizator zastrzega sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie. Wysłanie zgłoszenia ani potwierdzenie jego przyjęcia nie jest jednoznaczne z możliwością wystawienia się. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z przyczyn organizacyjnych lub gdy charakter sprzedawanych przez wystawcę produktów nie jest zgodny z formułą imprezy.

Plan prawidłowego przebiegu zgłoszenia Wystawcy:

 • przesłanie poprzez formularz online zgłoszenia przez Wystawcę
 • potwierdzenie drogą mailową otrzymania zgłoszenia przez JSW
 • potwierdzenie drogą mailową udziału w imprezie przez JSW
 • wniesienie przez Wystawcę opłaty za stoisko, podpisanie umowy oraz przesłanie na adres dniwina@gmail.com zdjęć do celów promocyjnych

2. Lokalizację i rozmieszczenie oraz rodzaj poszczególnych stoisk wystawienniczych określa Organizator dążąc do optymalizacji warunków technicznych na terenie imprezy.

3. Prezentacje winnic, degustacje oraz sprzedaż wina i innych artykułów możliwe są jedynie w wydzielonej i oznaczonej strefie na Rynku w Jaśle:

 • 28.08.2021 r. (sobota) od godz. 10.00 do 22.00;
 • 29.08.2021 r. (niedziela) od godz. 11.00 do 21.00.

Wjazd na płytę Rynku w celu rozładunku jest możliwy w sobotę, 28.08.2021 od godziny 7.30 do godz. 9.30 i w niedzielę, 29.08.2021 od godziny 8.30 do godz. 10.30.

Wystawcy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania w/w godzin. Sprzedaż i/lub niezamknięcie stoiska po godzinie 22 oraz uporczywe niestosowanie się do Regulaminu jest jednoznaczne ze złamaniem niniejszego Regulaminu oraz może być przyczyną odmowy przyjęcia zgłoszenia w roku następnym.

4. Wystawcy zobowiązani są do zachowania stoisk przez cały czas trwania XV MDW. Likwidacja stoiska przed czasem zakończenia imprezy może być́ przyczyną odmowy przyjęcia zgłoszenia w roku następnym oraz skutkować nałożeniem przez JSW kary w wysokości opłaty za stoisko.

5. Organizator zapewni Wystawcy:
a) zadaszone stoisko, tj. drewniany pawilon wystawienniczy o wymiarach około 2 x 3 m lub namiot;

b) dostęp do energii elektrycznej (gniazdo 230V + oświetlenie pawilonu); uwaga: należy zgłosić zapotrzebowanie na energię elektryczną – patrz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY).

c) podstawowe wyposażenie (stolik, dwa krzesełka),

d) lód do chłodzenia wina do degustacji w ilości 4 kg/dzień zapewnia Organizator. W razie
zapotrzebowania na większość ilość lodu, prosimy o organizację we własnym zakresie.

6. Wystrój stoiska oraz wszelkie dodatkowe wyposażenie zapewnia Wystawca we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i eksponaty Wystawcy. Za wszelkie rzeczy pozostawione na stoisku w trakcie XV MDW i po ich zakończeniu odpowiada wyłącznie Wystawca.

7. W przypadku prezentacji przez Wystawcę innego asortymentu niż zadeklarowane w formularzu, JSW zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa Wystawcy w imprezie. A Wystawca zobowiązuje się do bezwzględnego opuszczenia terenu imprezy.

8. Wystawca zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w sposób niezagrażający bezpieczeństwu życia i zdrowia zwiedzających a także do umieszczenia cen swoich produktów w widocznym miejscu.

9. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stanowisku. Działania promocyjne nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych wystawców oraz bezpiecznego poruszania się zwiedzających.

10. Opłata wpisowa wynosi:

 • 550 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za drewniany pawilon wystawienniczy o
  powierzchni 3 x 2 m
 • 450 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100) za powierzchnię 4 x 3 m w namiotach
  wystawienniczych.
 • Członkowie JSW uiszczają 50% opłaty wpisowej
 • Zarząd JSW może za pomocą uchwały dokonać zwolnienia z opłaty wpisowej

Płatne do 31 lipca 2020 na konto Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy, Bank Pekao S.A. I Oddział w Jaśle,
nr konta: 74 1240 2337 1111 0010 5655 0033. Brak uiszczenia opłaty w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału w imprezie.

11. Wystawca, przesyłający zgłoszenie na XIV MDW, powinien posiadać wpis do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako producent wina.

12. Wystawcy prowadzący sprzedaż wina zobowiązani są do wystąpienia o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu do Urzędu Miasta w Jaśle najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy. Na stoisku, w widocznym miejscu, należy umieścić cennik poszczególnych win za butelkę i za określoną pojemność wina w kieliszku, np.: za 100 ml, 50 ml, itp.

13. Degustacja win odbywa się wyłącznie w szklanych kieliszkach z logo MDW i z zachowaniem zasad higieny. Na terenie wydzielonym do prezentacji, degustacji i sprzedaży wina obowiązuje całkowity zakaz serwowania napojów w pojemnikach z tworzyw sztucznych i innych niż szkło. Podczas XV MDW będzie możliwość zakupu okolicznościowych kieliszków przeznaczonych do degustacji. Jednocześnie istnieje bezwzględny zakaz sprzedaży kieliszków innych niż te z logo MDW.

14. Wszystkie działania podejmowane przez Wystawców podczas imprezy muszą być zgodne z aktualnie obowiązującym polskim prawodawstwem.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność Wystawców w trakcie trwania imprezy.

16. Teren Rynku, na którym odbywają się MDW, w celu zapewnienia bezpieczeństwa będzie monitorowany za pomocą monitoringu miejskiego.

17. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że XV MDW będą utrwalane na fotografiach oraz materiałach filmowych, które bez ograniczeń będą wykorzystywane w celach informacyjno-promocyjnych.

18. W przypadku rezygnacji z udziału w XV MDW w Jaśle, Wystawca jest zobowiązany do poinformowania JSW w formie pisemnej nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, w przeciwnym razie opłata wpisowa nie zostanie zwrócona, a JSW przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości 800 zł brutto (słownie: osiemset złotych 00/100).

19. Wszystkie działania podejmowane przez Wystawców podczas imprezy muszą być zgodne z aktualnie obowiązującym polskim prawodawstwem.

20. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z możliwością używania przez JSW logotypu Wystawcy do celów promocyjnych.

21. W ramach opłaty wpisowej Wystawca ma zapewnioną promocję w mediach prowadzonych przez JSW.

22. Wystawca zobowiązuje się do promocji (co najmniej jeden wpis w mediach społecznościowych) MDW 2021.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu COVID-19. W powyższym wypadku zwracana jest opłata wystawiennicza.